चलानाव्‍दारे परिक्षा शुक्‍ल भरण्‍यासाठी उमेदवारांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्‍या कोणत्‍या हि शाखे मध्‍ये जाऊन स्‍वःचे पॅनकार्ड चलाना सोबत जोडावेत किंवा चलान सोबत फॉम ६० भरुन देण्‍यात यावा.

 

सुधारित उत्तरतालिका (UPDATED ANSWER KEY)

 

 शुध्‍दी पत्रक (परीक्षा बाबत व परीक्षा बद्दल माहिती विषयाबाबत शुद्धीपत्रक)

 

  शुध्‍दी पत्रक (परीक्षा बाबत व परीक्षा बद्दल माहिती विषयाबाबत शुद्धीपत्रक)

 

दिनांक २२.०१.२०१७ व दिनांक ०५.०२.२०१७ रोजीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे नवीन परीक्षेचा दिनांक या संकेत स्थळ वर प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवारांनी वेळोवेळी या संकेत स्थळाला भेट दयावी

 

Login for Registered Candidates
FORM NO MOBILE NO